Základní informace Úřední deska Dotace Pošta Partner Obecní aktuality Letní kino O obci
Základní informace
Struktura úřadu
Povinné údaje (106/99)
Povinné informace dle zákona č. 106/1999
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
1. Název:

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Předslav
 
2. Důvod a způsob založení:

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Obec Předslav (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 24.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

*) Zákon 367/1990 Sb., o obcích, byl zrušen; novým zákonem o obcích je zákon č. 128/2000 Sb.

 
3. Organizační struktura:

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

Starosta:      Bc. Miloslav Kreuzer
Místostarosta:      Ing. Václav Zíka
Administrativní pracovnice:      Marcela Navrátilová, Dana Krásnická
Pověřenec osobních údajů (DPO):      Gabriel Kováč
Zastupitelstvo obce:

Bc. Jiří Kolomazník

Bc. Miloslav Kreuzer

Petr Novák

Jan Rada

Luboš Rašpl

Ing. Luboš Šilhavý

Anna Vlasáková

Ing. Václav Zíka

Mgr. Martina Zíková

Finanční výbor:
předseda - Ing. Luboš Šilhavý
člen - Mgr. Martina Zíková
člen - Bc. Jiří Kolomazník
Kontrolní výbor:
předseda - Luboš Rašpl
člen - Jan Rada
člen - Petr Novák
Kulturní komise:
předseda - Anna Vlasáková
člen - Jana Šindelářová
člen - Mgr. Martina Zíková
člen - Mgr. Marie Blahoušová
 
4. Kontaktní spojení:

Kontaktní údaje povinného subjektu.

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.

Obecní úřad Předslav

Předslav č.p. 53

339 01 Klatovy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Strukturovaná adresa povinného subjektu určená pro osobní návštěvu.

Obecní úřad Předslav

Předslav č.p. 53

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

Úřední hodiny starosty:
Pondělí    7:00 - 18:00
Středa    7:00 - 16:00
Jindy po telefonické domluvě na tel.č. 724 111 693
Úřední hodiny administrativy:
Pondělí    7:00 - 15:00
Středa    7:00 - 17:30
Pátek    7:00 - 11:00
Úřední hodiny provozovny Pošta Partner:
Pondělí    8:00 - 10:00    14:00 - 16:00
Úterý    8:00 - 10:00    14:00 - 16:00
Středa    8:00 - 10:00    14:00 - 16:00
Čtvrtek    8:00 - 10:00    14:00 - 16:00
Pátek    8:00 - 10:00    14:00 - 16:00
Pracovní doba starosty:
Pondělí    7:00 - 12:00    13:00 - 18:00
Úterý    7:00 - 12:00    13:00 - 15:00
Středa    7:00 - 12:00    13:00 - 16:00
Čtvrtek    7:00 - 12:00    13:00 - 16:00
Pátek    7:00 - 12:00    13:00 - 15:00
Pracovní doba administrativy:
Pondělí    7:00 - 11:30    12:00 - 15:00
Úterý    7:00 - 11:30    12:00 - 15:00
Středa    7:00 - 11:30    12:00 - 17:30
Čtvrtek    7:00 - 11:30    12:00 - 15:00
Pátek    7:00 - 11:30    12:00 - 15:00
4.4 Telefonní čísla:
376 395 201  –  kancelář starosty a účetní obce
376 395 200  –  kancelář provozovny Pošta Partner
724 111 693  –  mobilní telefon starosty
776 777 965  –  mobilní telefon pověřence osobních údajů
4.5 Čísla faxu:

Obecní úřad Předslav nemá zřízeno faxové připojení.

4.6 Adresa internetové stránky:
4.7 Adresa e-podatelny:

podatelna@predslav.cz

ID datové schránky:   cjsbrxa

 
4.8 Další elektronické adresy:
 
5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

fakturační adresa: Obec Předslav, Předslav č.p. 53, 339 01 Klatovy
účet číslo: 5825351/0100   vedený u Komerční banky v Klatovech
 
6. IČ:   

Identifikační číslo povinného subjektu.

00256021
 
7. DIČ:   

Daňové identifikační číslo povinného subjektu.

CZ00256021
 
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Vyhlášky obce

Dokumenty vyvěšované na úřední desce

Usnesení zastupitelstva - k nahlédnutí na OÚ

Územní plán obce - k nahlédnutí na OÚ

8.2 Rozpočet:

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Rozpočtové dokumenty jsou ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)
 
9. Žádost o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Obec Předslav zveřejňuje informace následujícími způsoby:
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
Ústně:
 • osobně na obecním úřadě v Předslavi v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 376 395 201
Písemně:
 • na uvedenou poštovní adresu
 • prostřednictvím datové schránky
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
 • utajované skutečnosti podle zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle občanského zákoníku (§ 504 zák. 89/2012 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 
10. Příjem žádostí a dalších podání:

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

 1. osobně - na obecním úřadu
 2. písemně - na adrese: Obecní úřad Předslav, Předslav č.p. 53, 339 01 Klatovy
 3. elektronicky se zaručeným podpisem – na E-mail: podatelna@predslav.cz
 4. prostřednictvím datové schránky:   cjsbrxa
 
11. Opravné prostředky:

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 
12. Formuláře:

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Obecní úřad Předslav nabízí v úředních dnech a hodinách následující formuláře (které si ale můžete vytisknout i z následujících odkazů):

  - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

  - Přiznání k místnímu poplatku ze psů (přihlášení psa)

  - Odhlášení psa

Další formuláře potřebné pro styk s různými úřady můžete získat například na: www.form.cz.
 
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

 
14. Předpisy:
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

14.2 Vydané právní předpisy:

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

 
15. Úhrady za poskytování informací:
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Sazebník je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 
16. Licenční smlouvy:
16.1 Vzory licenčních smluv:

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

V současné době není Obcí Předslav tato forma omezení při poskytování informací uplatňována.
16.2 Výhradní licence:

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.

V současné době nejsou pro Obec Předslav poskytnuty žádné výhradní licence.
 
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.