Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž OÚ Předslav jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou zde k dispozici v podobě elektronických souborů ve formátu PDF na odkazech u jednotlivých dokumentů. (Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)


Předně se jedná o základní právní předpisy České republiky, kterými jsou:

  Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
  Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Dále pak mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů
  zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
  vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
  zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
  zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
  nařízení vlády ČR č. 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady kterým se určují pověřené obecní úřady
  zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
  zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
  nařízení vlády ČR č. 79/2008 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
  zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
  zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
  zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
  zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů
  zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  nařízení vlády ČR č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
  zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Na stránkách ministerstva vnitra, určených sbírce zákonů je možno nalézt i další zákonné normy platné v České republice.