Informace poskytnuté obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2017
 
Obecní úřad Předslav – 28.2.2017

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.2.2017 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 20.2.2017.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 27.2.2017 – č.j. Předslav/159/17 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 27.4.2017

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.4.2017 na žádost týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci – počet svozových míst, výše poplatků za komunální odpad, zajištění možnosti třídění odpadů v obci, vybavení sběrných míst, druhy tříděného odpadu, celkový počet sběrných nádob a jejich typ, název svozové společnosti.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 27.3.2017.

Obecní úřad žádost posoudil a shledal, že neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, proto nebyla dle § 14 odst. 4 zákona, žádostí ve smyslu tohoto zákona. Tuto skutečnost sdělila žadateli zasláním odpovědi do datové schránky dne 3.4.2017. Obecnímu úřadu bylo dne 18.4.2017 doručeno doplnění k podané žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 25.4.2017 – č.j. Předslav/344/17 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 29.6.2017

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.6.2017 na žádost týkající se zaslání informací o soustavě veřejného osvětlení v obci ke dni 1.5.2017.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 19.6.2017.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 27.6.2017 – č.j. Předslav/612/17 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 6.7.2017

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4.7.2017 na žádost týkající se odpadového hospodářství – zaslání kopie cenového ujednání se společností Pošumavská odpadová, s.r.o. (dodatek nebo příloha smlouvy) platného pro rok 2017 za službu sběru, svozu a odstranění odpadů od povinného (obce) (směsný komunální odpad, tříděné odpady, nebezpečné odpady, bioodpady a případně další komodity).


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.6.2017.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 4.7.2017 – č.j. Předslav/622/17 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 17.7.2017

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky z dotazníku společnosti, která usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů a jejího vstupu na trh.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 14.7.2017 – č.j. Předslav/693/17 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 17.7.2017

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky v dotazníku ohledně sociálního bydlení v obci.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 13.7.2017 – č.j. Předslav/694/17 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 25.8.2017

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.8.2017 na žádost týkající zaslání odpovědí na otázky z dotazníku na problémy s ptactvem, obraně proti škodlivým ptákům, používání plašičů škodlivých ptáků, poskytování dotací a náhrad škod způsobených ptáky.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.8.2017.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 24.8.2017 – č.j. Předslav/807/17 - zde ke stažení

Uvedená zpráva je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)