Informace poskytnuté obcí na základě zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2016
 
Obecní úřad Předslav – 19.2.2016

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.2.2016 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 11.2.2016.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 17.2.2016 – č.j. Předslav/108/16 - zde ke stažení
 
Obecní úřad Předslav – 5.8.2016

Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.8.2016 na žádost týkající se smluv (včetně informace o cenách), které obec uzavřela v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem, jakož i biologicky rozložitelným a tříděným komunálním odpadem za poslední 3 roky, tedy od roku 2013 včetně. Dále byla požadována informace ohledně soutěží a výběrových řízení, která předcházela uzavření výše zmíněných smluv.


Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.7.2016.


Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 3.8.2016 – č.j. Předslav/2020/16 - zde ke stažení

Uvedená zpráva je ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe)